Przejdź do treści
Towarzystwo J-elita » Zrób mema J-elity, wygraj tablet Samsunga!

Zrób mema J-elity, wygraj tablet Samsunga!

Towarzystwo „J-elita” ogłasza konkurs na humorystycznego lub skłaniającego do refleksji mema, dotyczącego szeroko pojętej tematyki nieswoistych zapaleń jelit, zachęcającego do przekazania 1% podatku na „J-elitę”. Najlepsze memy zostaną wykorzystane w kampanii promocyjnej Towarzystwa. Nagroda główna – tablet Samsung Galaxy Tab A (10,1, Wi-Fi).

REGULAMIN                 

ZASADY OGÓLNE

 1. Konkurs jest otwarty – adresowany nie tylko członków „J-elity”. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie oraz dzieci i młodzież (w przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest pisemna zgoda rodzica – załącznik nr 1 regulaminu). Członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa „J-elita”, ich małżonkowie oraz ich dzieci mogą brać udział w konkursie wyłącznie honorowo – bez prawa do otrzymania nagrody głównej.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa memy.
 3. Memy (w formacie PDF, JPG lub PNG) powinny być humorystyczne lub skłaniające do refleksji i adresowane nie tylko dla chorych (znających skróty NZJ, CU, CD itp.). Nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego
 4. Memy muszą zawierać hasło wzywające do przekazywania 1% na Towarzystwo „J-elita” oraz numer KRS 0000238525 (hasło może być umieszczone na dole, w rogu, mniejszą czcionką). Mogą zawierać również logo Towarzystwa „J-elita” w niezmienionej formie (do pobrania ze strony https://j-elita.org.pl/towarzystwo/logotypy-do-pobrania/).

PRAWA AUTORSKIE

 1. Zgłoszenie mema do konkursu jest równoznaczne z:

– oświadczeniem Uczestnika – a w przypadku osoby niepełnoletniej  jego opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego, że jest (jego dziecko/podopieczny jest) wyłącznym twórcą mema/pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.) oraz, że przysługują mu wszystkie prawa autorskie do przesłanych prac, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;

– oświadczeniem (w przypadku gdy autorem jest osoba nieletnia) opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego  małoletniego autora mema/pracy konkursowej, że przysługuje mu z tego tytułu prawo do decydowania  o wykonywaniu osobistych i majątkowych praw autorskich przysługujących jego dziecku i prawo dokonania zgłoszenia tej pracy w Konkursie.

– oświadczeniem Uczestnika – a w przypadku osoby niepełnoletniej  jego opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego – iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich;

– udzieleniem przez Uczestnika Towarzystwu „J-elita” nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu zgody na korzystanie z prac/memów we wszystkich polach eksploatacji w działaniach promocyjnych realizowanych przez Towarzystwo „J-elita”.

 1. W przypadku wykorzystania w memie wizerunku (zdjęcia) dowolnej osoby, do zgłoszenia należy dołączyć skan oświadczenia z odręcznym podpisem tej osoby (lub w przypadku dziecka jej opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na nieodpłatne prawo wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z jej/jego wizerunkiem. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku wątpliwości co do praw autorskich mema, zdjęcia, grafiki lub innego elementu mema albo zgody na wykorzystanie wizerunku, Towarzystwo „J-elita” zastrzega sobie prawo do uzyskania dodatkowych wyjaśnień, pisemnego oświadczenia autora mema w tej sprawie lub niedopuszczenia mema do konkursu.

NADSYŁANIE PRAC,  TERMINY, NAGRODA

  1. Prace do konkursu (wraz z oświadczeniem/ami) należy zgłaszać na adres mailowy:
   media@j-elita.org.pl do dnia 25 lutego 2018 r. W zgłoszeniu należy napisać: imię i nazwisko autora mema, w przypadku osoby niepełnoletniej jej wiek, dokładny adres z kodem pocztowym, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego autora (lub jego rodzica/opiekuna prawnego). Do konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie prace spełniające wymogi regulaminu.
  2. Od 5 do 10 najlepszych memów – w zależności od liczby zgłoszeń – wskaże jury złożone z przedstawicieli Towarzystwa „J-elita”. Jury zastrzega sobie możliwość wskazania większej liczby memów.
  3. Wskazane przez jury memy zostaną umieszczone do 2 dnia marca 2018 r. na profilu Towarzystwa „J-elita” na Facebooku (ich autorzy zostaną o tym poinformowani drogą mailową). Konkurs wygra ten mem, który do dnia 10 marca 2018 roku o godz. 23.59 otrzyma największą liczbę lajków.
  4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 17 marca 2018 r.
  5. Najlepsze memy zostaną wykorzystane przez Towarzystwo „J-elita” w tegorocznej i przyszłych kampaniach 1 % oraz innych kampaniach promocyjnych.
  6. Nagrodą główną w konkursie jest tablet Samsung Galaxy Tab A (10,1, Wi-Fi). Nagroda zostanie dostarczona do zwycięzcy konkursu przesyłką kurierską. Podatek od nagrody zapłaci Towarzystwo „J-elita”.
  7. Organizator konkursu może przyznać dodatkowe nagrody lub wyróżnienia dla innych zgłoszonych memów.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK nr 1 Zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie

ZAŁĄCZNIK nr 2 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)