Przejdź do treści

Statut

Statut Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”

I. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Towarzystwo nosi nazwę: POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA OSÓB Z NIESWOISTYMI ZAPALENIAMI JELITA  „J-elita”, zwane w dalszej części Towarzystwem.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo może powoływać oddziały terenowe.

§ 5

Towarzystwo może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

Towarzystwo może być członkiem zagranicznych stowarzyszeń o podobnych celach działania.

§ 7

1. Towarzystwo jest dobrowolnym zrzeszeniem chorych, ich rodziców lub opiekunów oraz ludzi dobrej woli, chcących nieść pomoc chorym na nieswoiste zapalenia jelita (NZJ).

2. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

II. Cel i środki działania Towarzystwa

§ 8

Celem Towarzystwa jest: działalność w dziedzinie ochrony zdrowia i pomocy społecznej chorym na NZJ (nieswoiste choroby zapalne jelit), jak również przeciwdziałanie odrzuceniu społecznemu osób chorych na NZJ oraz członków ich rodzin, poprzez wszelkie działania w sferze kulturalnej, oświatowej, naukowej, dobroczynnej oraz sportu, polegające na:
1) ochronie i promocji zdrowia
2) prowadzeniu szkoleń, turnusów i spotkań dla osób chorych i członków ich bliskich
3) prowadzeniu działań promujących sport, kulturę, naukę wśród osób chorych i ich bliskich
4) pomocy chorym i ich bliskim we wszelkich sytuacjach kryzysowych
5) współdziałaniu ze służbą zdrowia w dążeniu do poprawy opieki zdrowotnej nad chorymi na NZJ i działania mające na celu poprawę jakości ich życia
6) pomocy społecznej w tym pomocy osobom chorym na NZJ oraz osób im bliskich
7) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób chorych na NZJ oraz osób im bliskich
8) działalności charytatywnej na rzecz chorych na NZJ oraz ich bliskich
9) wspieraniu rozwoju nauki i badań nad NZJ i chorobą im towarzyszących
10) wdrażaniu współczesnych zasad leczenia, szczególnie w warunkach domowych dla osób chorych na NZJ11. działaniach w kierunku podniesienia wiedzy wśród chorych, ich rodziców lub opiekunów na temat leczenia i rehabilitacji chorych na NZJ
11) działaniach w kierunku podniesienia wiedzy wśród chorych, ich rodziców lub opiekunów na temat leczenia i rehabilitacji chorych na NZJ
12) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych chorych na NZJ i osób im bliskich
13) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy chorych na NZJ i osób im bliskich
14) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych związanych z osobami chorymi na NZJ 15) promocji problemów osób chorych na NZJ oraz ich bliskich we wszelkich środowiskach poprzez konkursy promujące problematykę NZJ oraz edukację w tym zakresie
16) popularyzacji wiedzy i upowszechnienie w społeczeństwie wagi problemów związanych z NZJ
17) organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży osób chorych na NZJ oraz ich bliskich
18) promocji twórczości kulturalnej, naukowej, artystycznej osób chorych na NZJ oraz ich bliskich
19) wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa wśród osób chorych na NZJ oraz ich bliskich 20) współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których celem jest działanie na rzecz chorych na NZJ oraz ich bliskich
21) upowszechnianiu i ochronie wolności i praw osób chorych na NZJ oraz ich bliskich oraz informowania o przysługujących im prawach obywatelskich
22) pomocy ofiarom chorym na NZJ oraz ich bliskim w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych
23) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami na rzecz osób chorych na NZJ oraz ich bliskich
24) działalności na rzecz organizacji pozarządowych, mającą na celu promocje problemów osób chorych na NZJ oraz ich bliskich
25) promocji i organizacji wolontariatu, w szczególności na potrzeby działalności Towarzystwa
26) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka osób chorych na NZJ oraz ich bliskich
27) przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym w grupie osób chorych na NZJ oraz ich bliskich

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1) organizowanie szkoleń dla chorych, członków ich rodzin, opiekunów osób chorych oraz innych zainteresowanych osób
2) wymianę doświadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych między chorymi
3) organizowanie akcji wydawniczych przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów
4) pomoc chorym w uzyskiwaniu pomocy lekarskiej, leków oraz w zapewnieniu właściwego leczenia dietetycznego
5) współdziałanie z jednostkami służby zdrowia w zakresie organizacji opieki nad chorymi
6) współdziałanie z jednostkami resortu oświaty i wychowania w celu zapewnienia chorym odpowiedniej do stanu zdrowia opieki pedagogiczno-psychologicznej
7) pomoc chorym w wyborze zawodu i zatrudnienia odpowiedniego do ich możliwości psychofizycznych
8) rozwijanie działalności popularyzatorsko-promocyjnej, edukacyjnej i naukowej związanej z szeroko rozumianą tematyką NZJ, w tym za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych form komunikacji
9) pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową w tym m. in. organizowanie zbiórek publicznych
10) udzielanie pomocy społecznej członkom Towarzystwa oraz członkom ich rodzin.

§ 10

Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) kupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

II. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) członków zwyczajnych.
2) członków wspierających.
3) członków honorowych.

§ 12

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba po ukończeniu 16 roku życia: chora na NZJ lub zainteresowana działalnością stowarzyszenia, rodzice lub opiekunowie dziecka chorego na NZJ − przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji i dowodu opłacenia składki członkowskiej.

§ 13

1.Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa, przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji, opłacająca zadeklarowaną składkę, udzielająca pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej na rzecz realizacji celów stowarzyszenia.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny.
3.Członek wspierający – osoba prawna – działa w Towarzystwie poprzez swego przedstawiciela.

§ 14

  1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa.
  2. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd na wniosek Zarządu Głównego.
  3. W szczególnie uzasadnionym przypadku Walny Zjazd może nadać osobie zasłużonej dla Stowarzyszenia tytuł Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Tytuł ten może posiadać tylko jedna osoba. Osoba, której nadano tytuł Honorowego Prezesa Stowarzyszenia, traci prawo do tego tytułu w przypadku:
  4. a) rezygnacji z nadanego tytułu złożonej przez Honorowego Prezesa Stowarzyszenia
  5. b) pozbawienia tytułu przez Walny Zjazd za działalność niezgodną ze statutem Stowarzyszenia lub na szkodę Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego
b) współdecydowania o działalności programowej Towarzystwa
c) korzystania z wydawnictw Towarzystwa
d) brania udziału w zjazdach, konferencjach oraz innych akcjach organizowanych dla realizacji celów statutowych Towarzystwa
e) korzystania z pomocy i świadczeń organizowanych przez Towarzystwo
f) posiadania legitymacji członkowskiej.

2. Członek jest zobowiązany do:
a) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa
b) brania czynnego udziału w realizacji celów Towarzystwa
c) uczestniczenia w zebraniach i zjazdach
d) regularnego opłacania składek członkowskich w terminie do 31 marca danego roku.

3. Członek zwyczajny może wykonywać swoje prawa mając opłaconą składkę członkowską za dany rok, chyba że został zwolniony z obowiązku opłacenia tej składki z uwagi na trudną sytuację materialną. Umotywowany wniosek w tej sprawie członek zwyczajny składa do Zarządu Głównego.

§ 16

1.Członek wspierający ma prawo do:
a) brania udziału w zjazdach, konferencjach i zebraniach z głosem doradczym
b) korzystania z wydawnictw Towarzystwa
c) korzystania z pomocy i świadczeń organizowanych przez Towarzystwo
d) posiadania legitymacji członkowskiej.

2.Członek wspierający jest zobowiązany do:
a) przestrzegania postanowień statutu i uchwał Towarzystwa
b) brania czynnego udziału w realizacji celów Towarzystwa.

§ 17

1. Członek honorowy ma prawo do:
a) brania udziału w zjazdach, konferencjach i zebraniach z głosem doradczym
b) korzystania z wydawnictw Towarzystwa
c) korzystania z pomocy i świadczeń organizowanych przez Towarzystwo
d) posiadania legitymacji członkowskiej
e) noszenia odznaki Honorowego Członka Towarzystwa.

2. Członek zobowiązany jest do:
a) przestrzegania postanowień statutu i uchwał Towarzystwa
b) brania czynnego udziału w realizacjach celów Towarzystwa.

§ 18

1. Członkostwo zwyczajne ustaje z chwilą:
a) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji Zarządowi Głównemu
b) skreślenia przez Zarząd Główny w przypadku nie opłacania składek członkowskich
c) wykluczenia przez Zarząd za działalność na szkodę Towarzystwa, sprzeczną ze statutem uchwałami Towarzystwa lub w przypadku popełnienia czynu niegodnego członka Towarzystwa
d) śmierci członka
e) utraty praw publicznych.

2. Członkowi wykluczonemu za działalność na szkodę Towarzystwa przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o wykluczeniu.
3. Członek wykluczony z Towarzystwa do czasu rozpatrzenia odwołania jest zawieszony w prawach członkowskich.

§ 19

Tytuł członka wspierającego ustaje na skutek:
a) śmierci członka
b) zgłoszonego na piśmie wystąpienia z Towarzystwa
c) pozbawienia członkostwa przez Zarząd w razie stwierdzenia braku jego zainteresowania działalnością Towarzystwa
d) utraty osobowości prawnej lub rozwiązania firmy

§ 20

Godność członka honorowego ustaje na skutek:
1) śmierci członka
2) zgłoszonej pisemnie rezygnacji
3) pozbawienia członkostwa przez Walny Zjazd za czyny godzące w dobre imię Towarzystwa
4) utraty praw publicznych.

IV. Władze Towarzystwa

§ 21

1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walny Zjazd Towarzystwa
b) Zarząd Główny
c) Komisja Rewizyjna
d) Sąd Koleżeński

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 4 lata, a wybór Zarządu Głównego odbywa się w głosowaniu tajnym.

3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków, chyba że statut stanowi inaczej.

4. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.

5. W przypadku, gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić na drodze kooptacji spośród członków Towarzystwa, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

§ 22

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd.

2. Walny Zjazd Towarzystwa może być zwyczajny – zwołany przez Zarząd Główny, lub nadzwyczajny – zwołany w trybie § 26 statutu.

3. Walny Zjazd Towarzystwa jest zwoływany nie rzadziej niż co 18 miesięcy, nie później jednak niż w ciągu 6 pierwszych miesięcy danego roku. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Główny zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Zjazdu.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zjazdu Towarzystwa należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa
2) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
3) udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego
4) wybór i odwołanie Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
5) uchwalanie zmian do Statutu Towarzystwa
6) uchwalania wysokości rocznych składek członkowskich
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i jego oddziałów
8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego oraz tytułu Honorowego Prezesa Stowarzyszenia
9) rozpatrywanie innych spraw dotyczących działalności Towarzystwa
10) uchwalanie w razie potrzeby regulaminu obrad Walnego Zjazdu Towarzystwa.

§ 24

1. Uchwały Walnego Zjazdu zapadają w pierwszym terminie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania; w drugim terminie podanym w zawiadomieniu, bez względu na ilość obecnych.

2. Uchwała Walnego Zjazdu zmieniająca statut zapada bezwzględną większością głosów
przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania; a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu większością 2/3 głosów.

3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 25

W Walnym Zjeździe Towarzystwa udział biorą:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
b) z głosem doradczym – członkowie honorowi, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 26

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Towarzystwa zwoływany jest przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek: Komisji Rewizyjnej, 1/5 członków, 1/5 liczby Zarządów Oddziałów zgłoszony na piśmie Zarządowi Głównemu.

2. Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajny Walny Zjazd w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.

3. Nadzwyczajny Walny Zjazd rozpatruje sprawy, dla których został zwołany.

§ 27

1. W przypadku, gdy Towarzystwo będzie liczyło 300 i więcej członków zwyczajnych, Walny Zjazd Członków zostanie zastąpiony przez Walny Zjazd Delegatów.

2. Walny Zjazd Delegatów przejmuje uprawnienia z § 23 zastrzeżone dla Walnego Zjazdu Członków.

3. Do Walnego Zjazdu Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy określone w § 22, § 23 i § 24 Statutu.

4. Wyboru Delegatów na Walny Zjazd dokonają członkowie na zebraniu wyborczym, a ich kadencja trwa cztery lata.

5. Walny Zjazd Delegatów składać się będzie z 30 – 100 delegatów, w proporcji 1 delegat na 10 członków zwyczajnych. Ostatnia, nawet niepełna dziesiątka członków, ma prawo do wyboru swojego delegata. Jeżeli liczba członków zwyczajnych stowarzyszenia przekroczy 1000 osób, od następnej kadencji Walny Zjazd Delegatów składać się będzie ze 100 delegatów, przy czym Zarząd Główny określi liczbę mandatów dla danego oddziału lub, gdy nie ma powołanego Oddziału, dla danego województwa, proporcjonalnie do liczby członków.

6. Delegaci na Walny Zjazd zostaną wybrani pod koniec najbliższej kadencji władz Towarzystwa, w której liczba członków przekroczy 300 osób.

7. Mandat delegata wygasa na skutek:
a) śmierci delegata
b) złożenia pisemnej rezygnacji
c) pozbawienia mandatu przez Walny Zjazd Delegatów, w sytuacji opisanej w pkt. 8.

8. Walny Zjazd Delegatów może podjąć uchwałę o wygaśnięciu mandatu Delegata, który nie weźmie udziału w dwóch kolejnych Walnych Zjazdach Delegatów. W takim przypadku przeprowadza się wybory uzupełniające, przy czym kadencja nowo wybranych delegatów upływa wraz z zakończeniem kadencji Walnego Zjazdu Delegatów.

9. Wybory uzupełniające przeprowadza się także w przypadku zwiększenia się liczby członków stowarzyszenia o co najmniej 10 osób w danym oddziale terenowym lub na terenie województwa, na którym nie ma oddziału terenowego, zgodnie z zasadą opisaną w pkt 5.

§ 28

1. Zarząd Główny składa się z od 5 do 10 członków.

2. Członkowie Zarządu Głównego na swym posiedzeniu wybierają ze swego grona prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

3. Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 29

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu
2) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zjazdu
3) zwoływanie Walnego Zjazdu, przygotowanie i składanie sprawozdań merytorycznych i finansowych ze swej działalności
4) ustalanie budżetu i preliminarzy
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa
6) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do stowarzyszeń międzynarodowych i krajowych związków stowarzyszeń
7) uchwalanie regulaminów wewnętrznych
8) powoływanie i nadzorowanie działalności Oddziałów oraz ich rozwiązywanie.
9. Uchylanie uchwał Zarządu Oddziału niezgodnych z postanowieniami Statutu lub przepisami prawnymi
10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej
11) podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia przez Towarzystwo działalności gospodarczej w określonym zakresie z zastrzeżeniem § 32 pkt 9
12) zatrudnianie pracowników do zadań przez niego powierzonych
13) podejmowanie decyzji w sprawie wykluczenia lub skreślenia członka
14) podejmowanie decyzji o zwolnieniu członka z obowiązku opłacania składki członkowskiej w danym roku kalendarzowym.

§ 30

1. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy do roku.

§ 31

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:
a) członek Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału ani osoba pozostająca z nim
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia
b) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie jedynie zwrot uzasadnionych kosztów.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem zgodności z przepisami oraz gospodarności
2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
i żądanie wyjaśnień
3) składanie na Walnym Zjeździe sprawozdań ze swojej działalności
4) przedstawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu
5) występowanie z wnioskiem do Zarządu Głównego o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zjazdu
6) nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów
7) dokonywanie interpretacji statutu
8) dokonanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości
9) wyrażanie zgody na podjęcie przez Towarzystwo działalności gospodarczej w określonym zakresie.

§ 33

Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

§ 34

1. Sąd Koleżeński rozpatruje pisemne wnioski członków stowarzyszenia dotyczące spraw Stowarzyszenia i jego członków, poza wnioskami i skargami na władze Towarzystwa.
2. Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania członków od uchwał Zarządu Głównego o wykluczeniu członka.
3. Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawę w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od złożenia pisemnego wniosku przez członka stowarzyszenia.
4. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego podawane jest do wiadomości wszystkich członków na najbliższym Walnym Zjeździe.
5. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
6. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.
7. Sąd Koleżeński składa na Walnym Zjeździe sprawozdanie ze swojej działalności.

V. Oddziały Terenowe Towarzystwa

§ 35

1. Oddziały Terenowe Towarzystwa powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego po rozpatrzeniu pisemnego wniosku grupy inicjatywnej.
2. Zarząd Główny w uchwale określa teren działalności Oddziału uwzględniając podział administracyjny kraju.
3. Za zgodą Zarządu Głównego Oddział Terenowy może uzyskać osobowość prawną.
4. O rozwiązaniu Oddziału Terenowego decyduje Zarząd Główny.

§ 36

1. Władzami Oddziału są:.
a) Walne Zebranie Członków Oddziału
b) Zarząd Oddziału
c) Komisja Rewizyjna Oddziału, o ile została powołana.

2. Kadencja wszystkich władz Oddziału trwa 4 lata, a Zarząd Oddziału wybierany jest w głosowaniu tajnym.

3. W przypadku, gdy skład władz Oddziału ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić na drodze kooptacji spośród członków Oddziału, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

§ 37

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walny Zjazd Członków Oddziału, które zwołuje Zarząd Oddziału − może być zwyczajne lub nadzwyczajne. W przypadku braku Zarządu Oddziału lub gdy Zarząd Oddziału nie zwoła Walnego Zjazdu Członków Oddziału w wyznaczonym terminie prawo to przysługuje Zarządowi Głównemu.

2. Walny Zjazd Członków Oddziału jest zwoływany nie rzadziej niż co 24 miesiące.
O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny zawiadamia członków Oddziału co najmniej 14 dni przed terminem Zjazdu.

§ 38

Do kompetencji Walnego Zjazdu Członków Oddziału należy
1) uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, a w przypadku niepowołania takiej Komisji – na wniosek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa
4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału
5) wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów

§ 39

1. Walny Zjazd Członków Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 40

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału
z własnej inicjatywy, lub na wniosek Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, bądź co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału. Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków Oddziału w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.
W przypadku gdy Zarząd Oddziału nie zwoła Walnego Zjazdu Członków Oddziału w wyznaczonym terminie prawo to przysługuje Zarządowi Głównemu.

2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków Oddziału obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 41

1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 8 członków.

2. Zarząd Oddziału wybiera ze swojego grona prezesa, w razie potrzeby wiceprezesa, a także sekretarza i skarbnika.

3. Członkami Zarządu Oddziału nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 42

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie
2) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz Towarzystwa
3) realizowanie uchwał Walnego Zjazdu Towarzystwa i Walnego Zjazdu Członków Oddziału
4) składanie sprawozdań ze swej działalności przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału
5) wnioskowanie do Zarządu Głównego w sprawie wykluczenia członka
6) składanie Zarządowi Głównemu okresowych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej
7) podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia przez Towarzystwo działalności gospodarczej w określonym zakresie z zastrzeżeniem § 45 pkt 4.

§ 43

1. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej niż dwa razy do roku.

§ 44

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego Komisji.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

3. Do członków Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się zapisy § 31 pkt 2 i 3.

4. Dopuszcza się rezygnację z powołania Komisji Rewizyjnej w Oddziale, który nie ma osobowości prawnej. W takiej sytuacji jej funkcję przejmuje Komisja Rewizyjna Towarzystwa.

§ 45

Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem zgodności z przepisami prawa i gospodarności
2) przedstawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, dokonanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości
3) wyrażanie zgody na podjęcie przez Towarzystwo działalności gospodarczej w określonym zakresie.

VI. Majątek i gospodarka finansowa Towarzystwa

§ 46

Na majątek Towarzystwa składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 47

1. Funduszem i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd Główny.

2. Do reprezentowania Towarzystwa w sprawach majątkowych i niemajątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu Głównego samodzielnie lub dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie.

§ 48

Na fundusz Towarzystwa składają się:
1) składki członkowskie
2) dotacje
3) darowizny i zapisy
4) wpływy z własnej działalności
5) wpływy z działalności gospodarczej.

§ 49

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z której cały dochód przeznaczony jest na ich realizację.

VII. Rozwiązanie Towarzystwa

§ 50

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walny Zjazd Towarzystwa większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

2. Walny Zjazd Towarzystwa wybiera Komisję Likwidacyjną w składzie 5 osób, której dotychczasowy Zarząd Główny przekaże całą dokumentację Towarzystwa.

3. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi jednocześnie przeznaczenie majątku Towarzystwa.