Przejdź do treści
Towarzystwo J-elita » Nasze działania » Pomoc w zakupie leków

Pomoc w zakupie leków

 

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” zostało

Laureatem X edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 2022

organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie

 

Nasze Towarzystwo znalazło się w gronie  organizacji które przygotowały i przesłały najlepsze projekty niwelujące bariery w dostępie do leków w Polsce. Wspólny projekt z DOZ Fundacją dbam o zdrowie będzie realizowany po raz dziesiąty, jego budżet w wysokości 103 000 zł przekazany zostanie w postaci kart pozwalających na zakup leków i wyrobów medycznych dla najbardziej potrzebujących chorych osób.

Projekt „Misja – remisja!” dedykowany będzie dzieciom, osobom niepełnosprawnym, osobom przewlekle chorym, bezdomnym, seniorom oraz rodzicom i opiekunom prawnym samotnie wychowującym chore dzieci, będącym członkami Towarzystwa, pozostającym na dzień złożenia wniosku w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, a jego realizacja będzie trwać do 31.01.2023 roku. W ramach projektu ze wsparcia skorzysta łącznie 110 podopiecznych Towarzystwa „J-elita”.

Regulamin ubiegania się o przyznanie wsparcia na zakup leków i środków medycznych, dla członków Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”, osób chorych na nieswoiste zapalenia jelit znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zwanego dalej działaniem.

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady ubiegania się o przyznanie wsparcia na zakup leków i środków medycznych dla członków Towarzystwa „J-elita” (dalej: Towarzystwo), osób chorych na nieswoiste zapalenia jelit, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, finansowane ze środków Towarzystwa
i z grantu przyznanego Towarzystwu w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, prowadzonego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. 

§ 2

Celem Projektu jest zapewnienie równego dostępu i niwelowanie barier w dostępie do leczenia dla wszystkich chorych z NZJ, poprawa jakości ich życia oraz promocja zdrowia. 

§ 3

O wsparcie na zakup leków i materiałów medycznych mogą ubiegać się osoby które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Chorują lub są współmałżonkiem, rodzicem bądź prawnym opiekunem dzieci chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub inne nieswoiste choroby zapalne jelita.
 2. Osoby, które są członkami Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” i mają opłacone wszystkie składki członkowskie, łącznie z rokiem 2022.
 3. Osoby, które są członkami Towarzystwa co najmniej rok, liczonego jako okres od dnia przystąpienia do Towarzystwa do dnia złożenia wniosku.
 4. Osoby, które na dzień złożenia wniosku pozostają w trudnej sytuacji materialnej (Komisja ma prawo zażądać okazania zaświadczenia o dochodach w gospodarstwie domowym).
 5. W szczególnych przypadkach Komisja może odstąpić od regulaminu i przyznać wsparcie osobom potrzebującym będącym w trudnej sytuacji finansowej nawet, jeśli nie spełniają wszystkich warunków ubiegania się o wsparcie na zakup leków i środków medycznych

§ 4

Dokumentacja ubiegania się o zapomogę składa się z:
1. Wniosku (załącznik nr 1 do pobrania).

 1. Wykazu zażywanych leków wraz z miesięcznymi kosztami ich zakupu, potwierdzonego przez lekarza specjalistę lub lekarza rodzinnego/pierwszego kontaktu – na czas epidemii COVID-19 oraz stanu zagrożenia epidemicznego, potwierdzenie zażywanych leków przez lekarza nie jest wymagane.

§ 5

 1. Dokumenty o których mowa w § 4 należy przesyłać mailowo na adres: biuro@j-elita.org.pl (w przypadku braku możliwości wydrukowania dopuszczone jest podpisanie wniosku profilem zaufanym) lub listownie na adres siedziby głównej Towarzystwa  „J-elita” (ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa). W okresie epidemii COVID-19 pracownicy Towarzystwa pracują zdalnie, w związku z czym realizacja wniosków nadesłanych w formie papierowej może ulec wydłużeniu.
 2. Nabór dokumentów o których mowa w § 4 odbywa się w okresie od 20.05.2022 – 15.12.2022 roku lub do momentu wyczerpania przeznaczonych w ramach projektu środków.

§ 6

 1. Za rozpatrywanie napływających wniosków odpowiedzialna jest specjalnie do tego celu powołana Komisja.
  2. W skład Komisji wchodzą wybrani członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa „J-elita”.
  3. Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem oraz przesłaną dokumentacją w drodze głosowania przyznaje kwotę wsparcia dla Beneficjenta.
 2. Od decyzji Komisji, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje zażalenie ani odwołanie.

§ 7

Komisja w swojej ocenie będzie kierować się w szczególności:
1. Sytuacją materialną wnioskodawcy.

 1. Sytuacją zdrowotną chorego.
 2. Kosztami zakupu leków recepturowych i leków uzupełniających.
 3. W wyjątkowych przypadkach opinią Zarządu Oddziału terenowego Towarzystwa, Kliniki w której leczy się Beneficjent lub lekarza prowadzącego, jeśli będzie dostępna.

§ 8

 1. Komisja ma prawo podjąć decyzję odmowną odnośnie przyznania wsparcia, w przypadku korzystania przez Beneficjenta w latach poprzednich z innych form wsparcia udzielanych przez Towarzystwo „J-elita”.
  2. Prawo ubiegania się o wsparcie nie przysługuje osobom, które w latach ubiegłych nie rozliczyły się
  z całości otrzymanej od Towarzystwa „J-elita” pomocy w zakupie leków. Dokumentacja tych osób nie będzie rozpatrywana.

 § 9

 1. Osoba, która otrzymała świadczenie w momencie jego wykorzystania może ubiegać się o świadczenie ponownie z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia dla jednego Beneficjenta nie może przekroczyć
  1 000 zł (jeden tysiąc złotych) w skali roku.
 2. Przekazanie kolejnej transzy świadczenia będzie uzależnione od przedstawienia rozliczenia poprzedniego świadczenia wraz z kopiami paragonów/ faktur za zakup leków, od sytuacji finansowej
  i zdrowotnej Beneficjenta oraz od kwoty jaka na dzień wpłynięcia wniosku pozostaje do dyspozycji Komisji.
  3. W wyjątkowych, losowych przypadkach Zarząd Główny Towarzystwa „J-elita” może przyznać dodatkowe świadczenie.
 3. Świadczenie zostanie przekazane w postaci kart możliwych do realizacji w aptekach na terenie całego kraju.

§ 10

Otrzymane świadczenie należy wykorzystać w okresie do dnia: 13.01.2023 roku

§ 11

 1. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia rozliczenia otrzymanego wsparcia w postaci kopii dokumentów zakupu leków (paragony/faktury).
 2. Rozliczenie o którym mowa w ust. 1 w należy przesłać niezwłocznie po wykorzystaniu świadczenia lub
  w nieprzekraczalnym terminie do 20.01.2023 roku (decyduje data wpływu do siedziby Towarzystwa), elektronicznie w formie skanu na adres: biuro@j-elita.org.pl bądź listownie na adres siedziby Towarzystwa „J-elita” (ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa).

§ 12

 1. Jeżeli Beneficjent w którymś momencie dojdzie do wniosku, że nie będzie w stanie do dnia 13.01.2023r. wykorzystać otrzymanego świadczenia w całości, jest zobowiązany do zwrotu do Towarzystwa tej niewykorzystanej części świadczenia z chwilą powzięcia takiej informacji, jednak nie później niż do dnia 19.12.2022 roku. Zastosowanie takiej procedury umożliwi skorzystanie z dofinansowania innym osobom potrzebującym.
 2. W przypadku niewywiązania się z warunków regulaminu, tj. nie rozliczenia się z otrzymanego świadczenia w całości, lub gdy Beneficjent nie wykorzysta otrzymanego świadczenia i jednocześnie nie zwróci niewykorzystanej części w terminie określonym w §12 ust.1 traci prawo do ubiegania się
  o pomoc w kolejnych latach.

 

Zgodnie z obowiązującym przepisami darowizna kart DOZ otrzymanych od Towarzystwa J-elita, sumuje się w okresie 5 lat. Kwota wolna od podatku od spadków i darowizn wynosi 4902 zł, darowizny do tej kwoty nie wymagają zgłoszenia do Urzędu Skarbowego. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania darowizny przekraczającej w okresie ostatnich 5 lat kwotę wolną od podatku od spadków i darowizn, termin na złożenie zeznania wynosi 14 dni.

 

„Projekt został zrealizowany w ramach X edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. Więcej na temat Konkursu: dozfundacja.pl/projekty/granty”.

Załączniki do pobrania: