Newsletter

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Other educational materials

Regulamin i wniosek

Regulamin ubiegania się o przyznanie wsparcia na zakup leków i materiałów medycznych, dla członków Towarzystwa „J-elita”, osób chorych na nieswoiste zapalenia jelit znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zwanego dalej działaniem.
§1

Niniejszy regulamin określa zasady ubiegania się wsparcie na zakup leków i materiałów medycznych, dla członków Towarzystwa „J-elita” (dalej: Towarzystwo), osób chorych na nieswoiste zapalenia jelit, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, finansowane 50/50 ze środków Towarzystwa i z grantu przyznanego Towarzystwu w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, prowadzonego przez Fundację Dbam o Zdrowie.

§ 2

Celem działania jest wsparcie finansowe w postaci pomocy w zakupie leków dla członków Towarzystwa a tym samym poprawa jakości ich życia i promocja zdrowia oraz dotarcie do szerszego grona osób potrzebujących wsparcia.

§ 3

O wsparcie na zakup leków i materiałów medycznych mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
1. Chorują lub są współmałżonkiem, rodzicem bądź prawnym opiekunem dzieci chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub inne nieswoiste choroby zapalne jelita.
2. Osoby, które są członkami Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” i mają opłacone wszystkie składki członkowskie, łącznie z rokiem 2015.
3. Osoby, które są członkami Towarzystwa co najmniej rok, liczonego jako okres od dnia przystąpienia do Towarzystwa do dnia złożenia wniosku.
4. Osoby, które na dzień złożenia wniosku pozostają w trudnej sytuacji materialnej (Komisja ma prawo zażądać okazania zaświadczenia o dochodach w gospodarstwie domowym).
5. W szczególnych przypadkach Komisja może odstąpić od regulaminu i przyznać karty osobom potrzebującym będącym w trudnej sytuacji finansowej nawet, jeśli nie spełniają wszystkich warunków ubiegania się o wsparcie na zakup leków i materiałów medycznych.

§ 4

Dokumentacja ubiegania się o wsparcie na zakup leków i materiałów medycznych składa się z:
1. Wniosku (załącznik nr 1 do Regulaminu) – do pobrania.
2. Zaświadczenia od lekarza o chorobie przewlekłej lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
3. Wykazu zażywanych leków wraz z miesięcznymi kosztami ich zakupu, potwierdzonego przez lekarza specjalistę lub lekarza rodzinnego/pierwszego kontaktu.

§ 5

1. Dokumenty o których mowa w § 4 należy przesyłać listownie na adres siedziby głównej Towarzystwa   „J-elita” (ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa) lub mailowo na adres: biuro@j-elita.org.pl.
2. Nabór dokumentów o których mowa w § 4 odbywa się w okresie od 25.06.2015 – 31.03.2016 lub do wyczerpania dostępnych kart.


§ 6

1. Za rozpatrywanie napływających wniosków odpowiedzialna jest specjalnie do tego celu powołana Komisja.
2. W skład Komisji wchodzą wybrani członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa „J-elita”.
3. Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem oraz przesłaną dokumentacją w drodze głosowania przyznaje kwotę świadczenia dla Beneficjenta.
4. Od decyzji Komisji, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje zażalenie ani odwołanie.

§ 7

Komisja w swojej ocenie będzie kierować się w szczególności:
1. Sytuacją materialną wnioskodawcy.
2. Sytuacją zdrowotną chorego.
3. Kosztami zakupu leków recepturowych i leków uzupełniających.
4. W wyjątkowych przypadkach opinią Zarządu Oddziału terenowego Towarzystwa, Kliniki w której leczy się Beneficjent lub lekarza prowadzącego, jeśli będzie dostępna.

§ 8

1. Komisja ma prawo podjąć decyzję odmowną odnośnie przyznania wsparcia, w przypadku korzystania przez Beneficjenta w latach 2015-2016  z innych form zapomóg udzielanych przez Towarzystwo „J-elita”.
2. Prawo ubiegania się o wsparcie na zakup leków i materiałów medycznych nie przysługuje osobom, które w latach 2013-2015 nie rozliczyły otrzymanych kart Dbam o Zdrowie. Dokumentacja takich osób nie będzie rozpatrywana.

§ 9

1. Osoba, która otrzymała wsparcie na zakup leków i materiałów medycznych, w momencie wykorzystania otrzymanego świadczenia, może ubiegać się o nie ponownie z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia dla jednego Beneficjenta nie może przekroczyć 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) w skali roku.
2. Przekazanie kolejnej transzy kart będzie uzależnione od przedstawienia rozliczenia poprzedniego świadczenia wraz z kopiami paragonów lub faktur za zakup leków, od sytuacji finansowej i zdrowotnej Beneficjenta oraz od kwoty kart jaka na dzień wpłynięcia wniosku pozostaje do dyspozycji Komisji.
3. W wyjątkowych, losowych przypadkach Zarząd Główny Towarzystwa „J-elita” może przyznać dodatkowe wsparcie na zakup leków i materiałów medycznych.
4. Wsparcie na zakup leków i materiałów medycznych będzie przekazywane w formie kart o wartości 100 zł, 200, 500 zł lub 1 000 zł.
5. Karty o których mowa w ust. 4 mogą być realizowane w aptekach na terenie całego kraju.
6. W przypadku, gdy blisko miejsca zamieszkania wnioskodawcy nie ma apteki współpracującej, Towarzystwo „J-elita” bierze na siebie obowiązek zakupu leków, po przesłaniu recept przez Beneficjenta.

§ 10

Karty przyznawane w ramach wsparcia uprawniają wyłącznie do zakupu leków i materiałów medycznych. Z zakupów wyłączone są kosmetyki.

§ 11

Karty należy wykorzystać do dnia 10 kwietnia 2016 r.

§12

1. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia rozliczenia otrzymanego świadczenia w postaci kopii dokumentów zakupu leków (paragonów, faktur).
2. Rozliczenie w postaci paragonów lub faktur za zakupione leki i materiały medyczne należy przesłać niezwłocznie po wykorzystaniu kart lub w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2016 roku (decyduje data wpływu do siedziby Towarzystwa) listownie na adres siedziby Towarzystwa „J-elita” (ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa) bądź elektronicznie w formie skanów faktur na adres: biuro@j-elita.org.pl.

§ 13

1.    Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu niewykorzystanych kart najpóźniej do dnia 15.04.2016 roku.
2.    Karty należy odesłać na adres siedziby Towarzystwa „J-elita” (ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa).
3.    W przypadku niewywiązania się z warunków regulaminu, tj. nie rozliczenia się z otrzymanych kart, Beneficjent traci prawo do ubiegania się o pomoc w kolejnym roku kalendarzowym.

„Projekt pt. „Leczenie bez barier” jest laureatem IV edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego i dofinansowanego przez Fundację „Dbam o Zdrowie”. Więcej na temat Konkursu: fundacja.doz.pl/projekty/granty”.

Poniżej znajdziecie Państwo regulamin ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej w formie wsparcia w postaci kart na zakup leków i materiałów medycznych (pdf) oraz wniosek do pobrania (pdf):

Newsletter