Przejdź do treści

Koronawirus: Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przedłużona

Ustawa dotycząca zwalczania COVID-19, która weszła w życie 31 marca br., zawiera także przepisy dotyczące osób z niepełnosprawnością. Przewidują one m.in. przedłużenie orzeczeń.

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy – pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia – zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

Karty parkingowe zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zmiana tej decyzji nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego ani jego aktualizacji.

Orzeczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii  albo  30 dni  następujących  po  ich odwołaniu,  zachowuje  ważność  przez  kolejne 3 miesiące od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

Prawo do świadczeń uzależnionych od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji  ulega  wydłużeniu  do  końca  miesiąca  kalendarzowego,  w którym  upłynie  wydłużony  termin ważności tego orzeczenia, bez konieczności wydania w tej sprawie decyzji.

Zobacz pełny tekst ustawy

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim!