Newsletter

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Other educational materials

Konkurs 2013 na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką

Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką dotyczącą szeroko rozumianej tematyki Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit
Nagrody za najlepszą pracę
doktorską 5 000 zł
magisterską 3 000 zł
licencjacką 2 000 zł

W kapitule Konkursu zgodzili się zasiąść

Prof. Grażyna Rydzewska
Prof. Witold Bartnik
Prof. Andrzej Radzikowski

Zachęcamy do nadsyłania prac nie tylko z gastroenterologii, ale także innych dziedzin: zdrowia publicznego, dietetyki, psychologii…

Do konkursu można zgłaszać prace obronione w latach 2011 – 2012 oraz do 30 czerwca 2013r

Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2013 roku.

Prace prosimy kierować w formie papierowej na adres stowarzyszenia i w formie elektronicznej na nzj@iimcb.gov.pl

Regulamin Konkursu o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”
za najlepszą pracę doktorską magisterską i licencjacką
dotyczącą nieswoistych chorób zapalnych jelit.
§1

Niniejszy regulamin określa zasady Konkursu o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” za najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką dotyczącą nieswoistych chorób zapalnych jelit.

§ 2

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac z zakresu szeroko pojętej tematyki dotyczącej nieswoistych chorób zapalnych jelita. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat nieswoistych zapaleń jelit.

§ 3
1. W konkursie mogą startować autorzy prac doktorskich magisterskich i licencjackich którzy zgłoszą pisemnie (listownie lub mailowo) chęć swojego udziału w konkursie do Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. Trojdena 4.
2. Prace mogą także zgłosić promotorzy po uzyskaniu pisemnej zgody autora.
3. Do pracy należy dołączyć zaświadczenie uczelni lub promotora o pomyślnym ukończeniu przewodu doktorskiego lub obronie pracy magisterskiej lub licencjackiej.
4. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku kalendarzowym 2011, 2012 oraz do 30 czerwca 2013.
5. Praca może zostać zgłoszona tylko jeden raz.
§ 4

Towarzystwo „J-elita” powoła Kapitułę Konkursu, w skład której wejdą przedstawiciele środowiska medycznego, oraz władz Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”. W razie potrzeby Zarząd zaprosi do Kapituły Konkursu specjalistów z innych dziedzin np. psychologii, dietetyki, nauki o zdrowiu. Ostateczny skład komisji konkursowej będzie zależał od tematyki zgłoszonych prac.

§ 5
1. Kapituła Konkursu oceni zgłoszone prace i przedstawi Zarządowi Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” swoje rekomendacje.
2. Nagroda może nie być przyznana, jeśli Kapituła Konkursu uzna, że żadna ze zgłoszonych do konkursu prac nie reprezentuje odpowiedniego poziomu merytorycznego.
3. Zarząd Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody na podstawie rekomendacji Kapituły Konkursu.
§ 6
Kapituła Konkursu w swojej ocenie będzie się kierować w szczególności:
a) merytorycznymi walorami pracy oraz poprawnością metod badawczych,
b) nowatorskim i twórczym charakterem pracy,
c) wartością naukową i praktyczną przeprowadzonych badań.
§ 7
1. Nagroda pieniężna za najlepszą pracę doktorską wynosi 5 tys. złotych brutto.
2. Nagroda pieniężna za najlepszą pracę magisterską wynosi 3 tys. złotych brutto.
3. Nagroda pieniężna za najlepszą pracę licencjacką wynosi 2 tys. złotych brutto.
4. Zarząd na wniosek Kapituły może podjąć decyzję o innym podziale puli nagród.
5. Od wypłaconej sumy potrącany jest podatek w formie ryczałtu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z pózn. zm.)
§ 8

Informacje o konkursie będą rozpowszechnione przez ogłoszenia umieszczane w prasie fachowej, kwartalniku J-elita oraz drogą internetową.

Newsletter