Newsletter

Kalendarz Spotkań

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Przekaż 1% procent

1 procent

Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”
za najlepszą pracę doktorską magisterską i licencjacką
dotyczącą nieswoistych chorób zapalnych jelit.
 
§1
Niniejszy regulamin określa zasady Konkursu o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” za najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką dotyczącą nieswoistych chorób zapalnych jelita.
 
§ 2
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac z zakresu szeroko pojętej tematyki dotyczącej nieswoistych chorób zapalnych jelita. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat nieswoistych zapaleń jelit.
 
§ 3
1.    W konkursie mogą startować autorzy prac doktorskich magisterskich i licencjackich którzy zgłoszą pisemnie (listownie lub mailowo) chęć swojego udziału w konkursie do Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. Trojdena 4.
2.    Prace mogą także zgłosić promotorzy po uzyskaniu pisemnej zgody autora.
3.    Do pracy należy dołączyć zaświadczenie uczelni lub promotora o pomyślnym ukończeniu przewodu doktorskiego lub obronie pracy magisterskiej lub licencjackiej.
4.    Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku kalendarzowym 2015-2016 oraz do 30 września 2017 roku.
5.    Praca może zostać zgłoszona tylko jeden raz.
 
§ 4
Towarzystwo „J-elita” powoła Kapitułę Konkursu, w skład której wejdą przedstawiciele środowiska medycznego, oraz władz Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”. W razie potrzeby Zarząd zaprosi do Kapituły Konkursu specjalistów z innych dziedzin np. psychologii, dietetyki, nauki o zdrowiu. Ostateczny skład komisji konkursowej będzie zależał od tematyki zgłoszonych prac.
 
§ 5
1.    Kapituła Konkursu oceni zgłoszone prace i przedstawi Zarządowi Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” swoje rekomendacje.
2.    Nagroda może nie być przyznana, jeśli Kapituła Konkursu uzna, że żadna ze zgłoszonych do konkursu prac nie reprezentuje odpowiedniego poziomu merytorycznego.
3.    Zarząd Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody na podstawie rekomendacji Kapituły Konkursu.
 
§ 6
Kapituła Konkursu w swojej ocenie będzie się kierować w szczególności:
a) merytorycznymi walorami pracy oraz poprawnością metod badawczych,
b) nowatorskim i twórczym charakterem pracy,
c) wartością naukową i praktyczną przeprowadzonych badań.
 
§ 7
1. Nagroda pieniężna za najlepszą pracę doktorską wynosi 5 tys. złotych brutto.
2. Nagroda pieniężna za najlepszą pracę magisterską wynosi 3 tys. złotych brutto.
3. Nagroda pieniężna za najlepszą pracę licencjacką wynosi 2 tys. złotych brutto.
4. Zarząd na wniosek Kapituły może podjąć decyzję o innym podziale puli nagród.
5. Od wypłaconej sumy potrącany jest podatek w formie ryczałtu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z pózn. zm.)
 
§ 8
Informacje o konkursie będą rozpowszechnione przez ogłoszenia umieszczane w prasie fachowej, kwartalniku J-elita oraz drogą internetową.

Polub nas!

Polub nas!

Przekaż 1% procent

1 procent

Newsletter

Kalendarz Spotkań

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę