Newsletter

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Other educational materials

Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu im. prof. Witolda Bartnika o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” za najlepszą pracę doktorską magisterską i licencjacką dotyczącą nieswoistych chorób zapalnych jelit.

 
§1

Niniejszy regulamin określa zasady Konkursu im. prof. Witolda Bartnika o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” za najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką dotyczącą nieswoistych chorób zapalnych jelita.

§ 2

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac z zakresu szeroko pojętej tematyki dotyczącej nieswoistych chorób zapalnych jelita. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat nieswoistych zapaleń jelit.

 
§ 3
1. W konkursie mogą startować autorzy prac doktorskich magisterskich i licencjackich którzy zgłoszą pisemnie (listownie lub mailowo – na adres: sekretariat@j-elita.org.pl) chęć swojego udziału w konkursie do Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. Trojdena 4.
2. Prace mogą także zgłosić promotorzy po uzyskaniu pisemnej zgody autora.
3. Do pracy należy dołączyć zaświadczenie uczelni lub promotora o pomyślnym ukończeniu przewodu doktorskiego lub obronie pracy magisterskiej lub licencjackiej.
4. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w latach 2019-2020 oraz do 20 września 2021 r.,
5. Praca może zostać zgłoszona tylko jeden raz.
6. termin nadsyłania prac upływa 27 września 2021 roku.
 
§ 4
Towarzystwo „J-elita” powoła Kapitułę Konkursu, w skład której wejdą przedstawiciele środowiska medycznego, oraz władz Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”. W razie potrzeby Zarząd zaprosi do Kapituły Konkursu specjalistów z innych dziedzin np. psychologii, dietetyki, nauki o zdrowiu. Ostateczny skład komisji konkursowej będzie zależał od tematyki zgłoszonych prac.
 
§ 5
1. Kapituła Konkursu oceni zgłoszone prace i przedstawi Zarządowi Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” swoje rekomendacje.
2. Nagroda może nie być przyznana, jeśli Kapituła Konkursu uzna, że żadna ze zgłoszonych do konkursu prac nie reprezentuje odpowiedniego poziomu merytorycznego.
3. Zarząd Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody na podstawie rekomendacji Kapituły Konkursu.
 
§ 6
Kapituła Konkursu w swojej ocenie będzie się kierować w szczególności:
a) merytorycznymi walorami pracy oraz poprawnością metod badawczych,
b) nowatorskim i twórczym charakterem pracy,
c) wartością naukową i praktyczną przeprowadzonych badań.
 
§ 7
1. Nagroda pieniężna za najlepszą pracę doktorską wynosi 7 tys. złotych brutto.
2. Nagroda pieniężna za najlepszą pracę magisterską wynosi 4 tys. złotych brutto.
3. Nagroda pieniężna za najlepszą pracę licencjacką wynosi 2,5 tys. złotych brutto.
4. Zarząd na wniosek Kapituły może podjąć decyzję o innym podziale puli nagród.
5. Od wypłaconej sumy potrącany jest podatek w formie ryczałtu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z pózn. zm.)
 
§ 8
Informacje o konkursie będą rozpowszechnione przez ogłoszenia umieszczane w prasie fachowej, kwartalniku J-elita oraz drogą internetową.

Newsletter