Przejdź do treści
Towarzystwo J-elita » Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa 07.06.2014 r.

Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa 07.06.2014 r.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”, na mocy Uchwały nr 15/2014 z dnia 02.05.2014 r., zwołuje Walny Zjazd Delegatów na dzień 07.06.2014 r. (sobota) godz. 11.30 w siedzibie Towarzystwa przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie. W razie braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 11.45.

Prosimy Państwa o przybycie na Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa „J-elita”. Przypominamy, że jest on najwyższą władzą Towarzystwa i to Państwo uczestnicząc w nim wyznaczacie kierunki działań i rozwoju Towarzystwa.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z zapisami Statutu Towarzystwa „J-elita” § 27 pkt 8 „Walny Zjazd Delegatów może podjąć uchwałę o wygaśnięciu mandatu Delegata, który nie weźmie udziału w dwóch kolejnych Walnych Zjazdach Delegatów. W takim przypadku przeprowadza się wybory uzupełniające, przy czym kadencja nowo wybranych delegatów upływa wraz z zakończeniem kadencji Walnego Zjazdu Delegatów”.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa
„J-elita”.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania obrad oraz możliwości podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności w 2013 roku.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności w 2013 roku.
9. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową za rok 2013.
10. Uchwała w sprawie podziału wyniku finansowego za rok 2013.
11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu z Walnego Zjazdu Delegatów z dnia 6 kwietnia 2013 r.
12. Dyskusja nad proponowanymi zmianami w Statucie i przeprowadzenie głosowania nad Statutem z proponowanymi zmianami.
13. Dyskusja i głosowanie nad rozszerzeniem składu Zarządu Głównego Towarzystwa „J-elita”.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Prosimy o potwierdzenie przybycia mailowo biuro@j-elita.org.pl bądź telefonicznie 695 197 144.

Zapraszamy nie tylko Delegatów, ale wszystkich zainteresowanych przyszłością J-elity.
Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)