Przejdź do treści
Towarzystwo J-elita » Uwaga konkurs „PAPIEROWE SZALEŃSTWO”

Uwaga konkurs „PAPIEROWE SZALEŃSTWO”

REGULAMIN KONKURSU

„PAPIEROWE SZALEŃSTWO”

§ 1

1. Organizatorami Konkursu są Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej „Brief” przy Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów oraz Polskie Towarzystwo  Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” z siedzibą w Warszawie, ul. Ks.Trojdena 4, 02-109 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000238525, NIP 951-22-98-562.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Polskie Towarzystwo  Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” z siedzibą w Warszawie.
3. Nagrodą główną jest dwudniowy wyjazd dla dwóch osób na jesienny Rajd Bieszczadzki „J-elity”, który odbędzie się w dniach 16- 18 września 2016 roku w Siedlisku Brzeziniak w miejscowości Przysłup www.brzeziniak.pl.
4. Nagrodami dodatkowymi są koszulki „J-elity”.

§ 2

1. Konkurs kończy się w dniu 15 czerwca 2016 roku.
2. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 3

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
a. zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu;
b. „polubić” fanpage Towarzystwa „J-elita” (www.facebook.com/TowarzystwoJelita)  i Studenckiego Koła Naukowego Komunikacji Marketingowej „Brief” (www.facebook.com/SKNKM);
c. przebrać się na juwenaliowy korowód w dowolnym mieście w strój wykonany z papieru toaletowego;
d. zdjęcie przebrania wykonane podczas korowodu umieścić w Wydarzeniu utworzonym na Facebooku dla celów tego Konkursu.
2. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie przesłanych przez uczestnika danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.
3. Główną nagrodę otrzyma osoba, której zdjęcie zdobędzie największą liczbę polubień.
4. Nagrody dodatkowe otrzymają osoby które kolejno zdobyły drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste miejsce według ilości polubień.
5. Nadesłane zdjęcia nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
6. Uczestnik umieszczając zdjęcie w Wydarzeniu na Facebooku udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie przesłanego zdjęcia przez Organizatorów.

§ 4

Organizatorzy będą uprawnieni do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania.

§ 5

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Polskie Towarzystwo  Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” z siedzibą w Warszawie.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 6

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na stronie  Towarzystwa „J-elita” (www.j-elita.org.pl), na stronie Koła Naukowego Komunikacji Marketingowej (www.brief.prz.edu.pl), na stronie Wydarzenia  i za pomocą wiadomości e-mail.
2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody. Uczestnicy Konkursu, powiadomieni o wygranej powinni wysłać powyższe dane na następujący adres e-mail: biuro@j-elita.org.pl.

§ 7

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres ul. Ks.Trojdena 4, 02-109 Warszawa  z dopiskiem „Konkurs ” lub formie elektronicznej na następujący adres e-mail: biuro@j-elita.org.pl przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego tygodnia od daty jego zakończenia.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres e-mail Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

DSC_2874

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)