Przejdź do treści

Ulga rehabilitacyjna i wydatki na leki w PIT – komu przysługuje i jak ją rozliczyć?

Jedną z ulg, jaką możemy odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym za 2020 rok, czyli składanym do 30 kwietnia 2021 r., jest ulga rehabilitacyjna. Jest to ulga dla osób niepełnosprawnych lub utrzymujących osoby niepełnosprawne, które ponoszą odpowiednie wydatki. Poniższe podpowiedzi pomogą Ci dobrze rozliczyć PIT, korzystając z ulgi rehabilitacyjnej na sprzęt, leki, a także powrót do zdrowia.

Kto może odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

 • osoby niepełnosprawne
 • lub osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe), gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył 14 400 zł

ponoszące wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związanymi z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Kim jest osoba niepełnosprawna?

Osoba niepełnosprawna, to osoba, która posiada:

 • orzeczenie o niepełnosprawności należącej do I, II lub III grupy lub
 • rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, szkoleniową, socjalną lub
 • orzeczenie o niepełnosprawności dla osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?

Ulga ta przysługuje Tobie, jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną (*Współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe, jeżeli osoby te w roku podatkowym uzyskują dochody nieprzekraczające 14 400 zł), w związku z wydatkami na cele rehabilitacyjne oraz wydatkami związanymi z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Wydatki uprawniające do ulgi rehabilitacyjnej

To wydatki ponoszone przez osobę niepełnosprawną lub osobę mającą na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Lista tych wydatków jest zamknięta. Do wydatków rehabilitacyjnych należą:

 1. Wydatki nielimitowane

W ich przypadku od dochodu odliczysz całą kwotę. Są to:

 • wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb niepełnosprawnych,
 • wydatki poniesione na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  • osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
  • osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16. również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  • na turnusie rehabilitacyjnym,
  • w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.
 1. Wydatki limitowane w uldze rehabilitacyjnej

W przypadku ich poniesienia odliczysz od dochodu część kwoty. Do wydatków limitowanych należą:

 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

III. Wydatki poniesione na leki

Jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.

Ulga ta nie przysługuje na dowolne leki, które kupisz w aptece dla osoby niepełnosprawnej. Dotyczy ona wyłącznie tych, które przepisał lekarz specjalista w ramach stosowania czasowego lub na stałe. Oznacza to, że muszą być przepisane na receptę wypisaną przez lekarza specjalistę i obejmować leki wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odliczeniu nie będą podlegały między innymi wydatki na zakup suplementów diety. Pamiętaj o gromadzeniu faktur, rachunków i paragonów jako dowodów poniesionych wydatków.

Ulga rehabilitacyjna – wydatki niepodlegające odliczeniu

Nie można odliczyć wydatków, które zostały już w całości sfinansowane z innych źródeł (np. z PFRON-u, ZFRON-u itp.). Gdy Twoje wydatki zostały dofinansowane, częściowo odliczyć można tę część wydatków, która nie została sfinansowana.

Ulga rehabilitacyjna – wysokość

Jaką kwotę ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć?

 • Jeżeli poniesiono wydatek z kategorii nielimitowanych –w PIT można odliczyć całą kwotę poniesionych wydatków.
 • Jeżeli poniesiono wydatek z kategorii limitowanych– w PIT można odliczyć maksymalnie 2 280 zł dla wydatku związanego z używaniem samochodu.
 • Jeżeli poniesiono wydatek z kategorii leków– w PIT można odliczyć nadwyżkę wydatków ponad 100 zł miesięcznie.

Czy muszę posiadać dokumenty potwierdzające wydanie środków?

Wysokość wydatków potwierdza się na podstawie posiadanych dokumentów (faktury, paragony, dowód wpłaty).

W przypadku wydatków limitowanych (używanie samochodów na dojazdy na konieczne zabiegi rehabilitacyjnej) nie jest konieczne posiadanie dokumentów potwierdzających wysokość wydatków. Jednakże na żądanie urzędu należy przedstawić dowody potrzebne do potwierdzenia odliczenia:

 • okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczych, rehabilitacyjnych.

Czy mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjną na współmałżonka, który też odlicza ulgę rehabilitacyjną?

Jeżeli oboje małżonkowie ponoszą wydatki rehabilitacyjne na jednego z nich, to małżonek, który nie jest osobą niepełnosprawną może odliczyć ulgę, gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył 10 080 zł.

Każdy z małżonków może odliczyć wydatki poniesione tylko przez siebie.

Podobnie jest w przypadku dzieci własnych i przysposobionych, dzieci obcych przyjętych na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe.

Gdzie odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Przysługującą ulgę możemy odliczyć w PIT-O, gdy wypełniamy PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

Odpowiednią, wyliczoną z uwzględnieniem limitu, kwotę wpisujemy w poz. PIT-O-019 lub PIT-O‑020 (wg numeracji dla PIT-ów obowiązujących w danym roku).

 

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim!