Towarzystwo J-elita » Razem Możemy Więcej 2014 – zapomoga na zakup leków

Razem Możemy Więcej 2014 – zapomoga na zakup leków

Towarzystwo J-elita ponownie zostało jednym z laureatów III Konkursu Grantowego Razem Możemy Więcej organizowanego przez Fundację Dbam o Zdrowie. Nabór wniosków i niezbędnych dokumentów odbywać się będzie w okresie od 21.04.2014 – 30.11.2014 lub do wyczerpania kwoty dotacji.

Poniżej przedstawiamy Regulamin ubiegania się o zapomogę finansową na zakup leków w roku 2014, dla osób chorych na nieswoiste zapalenia jelit, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Regulamin ubiegania się o świadczenie z pomocy społecznej w formie zapomogi – karta na zakup leków dla członków Stowarzyszenia – osób chorych na nieswoiste zapalenia jelit znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zwanego dalej działaniem.

§1

Niniejszy regulamin określa zasady ubiegania się o świadczenie z pomocy społecznej w formie zapomogi w postaci kart podarunkowych na zakup leków dla członków Towarzystwa „J-elita” (dalej: Towarzystwo) chorych na nieswoiste zapalenia jelit, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, finansowane 50/50 ze środków Towarzystwa” i z grantu przyznanego Towarzystwu w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, prowadzonego przez Fundację Dbam o Zdrowie.

§ 2

Celem działania jest pomoc społeczna dla członków Towarzystwa  „J-elita”, promocja zdrowia i dotarcie do szerszego grona osób potrzebujących wsparcia.

§ 3

O zapomogę mogą ubiegać się osoby które spełniają łącznie następujące warunki:
1. Chorują lub są współmałżonkiem, rodzicem bądź prawnym opiekunem dzieci chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub inne nieswoiste zapalenia jelita.
2. Osoby, które są członkami Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” i mają opłacone wszystkie składki członkowskie, łącznie z rokiem 2014.
3. Osoby, które są członkami Towarzystwa co najmniej rok.

4. Osoby w trudnej sytuacji materialnej (Komisja ma prawo zażądać okazania zaświadczenia o dochodach w gospodarstwie domowym).

5. W szczególnych przypadkach Komisja może odstąpić od regulaminu i przyznać karty osobom potrzebującym będącym w trudnej sytuacji finansowej nawet, jeśli nie spełniają wszystkich warunków ubiegania się o zapomogę.

§ 4

Dokumentacja ubiegania się o zapomogę składa się z:
1. Wniosku (załącznik nr 1 do pobrania).
2. Zaświadczenia od lekarza o chorobie przewlekłej i/lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
3. Wykazu zażywanych leków wraz z miesięcznymi kosztami ich zakupu, potwierdzonego przez lekarza prowadzącego lub lekarza rodzinnego.

§ 5

1. Dokumenty o których mowa w § 4 należy przesyłać listownie na adres siedziby głównej Towarzystwa „J-elita” (ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa) lub mailowo na adres:
biuro@j-elita.org.pl.
2. Nabór dokumentów o których mowa w § 4 odbywa się w okresie od 21.04.2014 – 30.11.2014 lub do wyczerpania kwoty dotacji.

§ 6

1. Za rozpatrywanie napływających wniosków odpowiedzialna jest specjalnie do tego celu powołana Komisja.
2. W skład Komisji wchodzą członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa „J-elita”.
3. Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem oraz przesłaną dokumentacją przedkłada Zarządowi Głównemu Towarzystwa „J-elita” swoją rekomendację.
4. Na podstawie rekomendacji Komisji, Zarząd Główny podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu zapomogi.
5. Od decyzji Zarządu o której mowa w p. 4 nie przysługuje zażalenie ani odwołanie.

§ 7

Komisja w swojej ocenie będzie kierować się w szczególności:
1. Sytuacją materialną wnioskodawcy.
2. Kosztami zakupu leków recepturowych i leków uzupełniających.
3. W wyjątkowych przypadkach opinią Zarządu Oddziału terenowego Towarzystwa, Kliniki w której leczy się Beneficjent lub lekarza prowadzącego, jeśli będzie dostępna.

§ 8

1. Komisja ma prawo wystawić rekomendację negatywną Zarządowi Głównemu odnośnie przyznania zapomogi, w przypadku korzystania przez wnioskodawcę w latach 2013-2014  z innych form zapomóg udzielanych przez Towarzystwo „J-elita”.
2. Prawo ubiegania się o zapomogę nie przysługuje osobom, które w latach 2013-2014 nie rozliczyły otrzymanej w formie kart Dbam o Zdrowie zapomogi. Dokumentacja takich osób nie będzie rozpatrywana.

§ 9

1. Osoba, która otrzymała świadczenie z pomocy społecznej w formie zapomogi, w momencie wykorzystania otrzymanego świadczenia, może ubiegać się o świadczenie ponownie z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia dla jednego Beneficjenta nie może przekroczyć 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) w skali roku.
2. Przekazanie kolejnej transzy kart będzie uzależnione od przedstawienia rozliczenia poprzedniego świadczenia wraz z kopiami faktur za zakup leków.
3. W wyjątkowych, losowych przypadkach Zarząd Główny Towarzystwa „J-elita” może przyznać dodatkowe świadczenie.
4. Pomoc społeczna w formie zapomogi będzie przekazywana w formie kart Dbam o Zdrowie o wartości 100 zł, 500 zł lub 1 000 zł.
5. Karty o których mowa w p. 3 mogą być realizowane w sieci wyznaczonych aptek doz.pl oraz aptek współpracujących.
6. W przypadku, gdy blisko miejsca zamieszkania wnioskodawcy nie ma apteki współpracującej, Towarzystwo „J-elita” bierze na siebie obowiązek zakupu leków, po przesłaniu recept przez Beneficjenta.

§ 10

Karty Dbam o Zdrowie należy wykorzystać do dnia 31 grudnia 2014 r. Termin ważności karty nadrukowany jest na jej rewersie.

§11

1. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia rozliczenia otrzymanej zapomogi w postaci kopii dokumentów zakupu leków (faktur).
2. Rozliczenie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2015 roku (decyduje data wpływu do siedziby Towarzystwa) listownie na adres siedziby Towarzystwa „J-elita” (ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa) bądź elektronicznie w formie skanów na adres:
biuro@j-elita.org.pl.

§ 12

1. Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu niewykorzystanych kart najpóźniej do dnia 10.01.2015 roku.
2. W przypadku niewywiązania się z warunków regulaminu, tj. nie rozliczenia się z otrzymanych kart, Beneficjent traci prawo do ubiegania się o pomoc w kolejnym roku kalendarzowym.

razem_mozemy_wiecej

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)