Newsletter

Kalendarz Spotkań

Przekaż darowiznę

Przekaż 1% procent

1 procent

Karty Zdrowia

UWAGA: PROJEKT ZAKOŃCZONY!

Regulamin ubiegania się o przyznanie wsparcia na zakup leków i materiałów medycznych w postaci Kart Zdrowia, dla członków Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”, osób chorych na nieswoiste zapalenia jelit znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zwanego dalej działaniem.

§1

Niniejszy regulamin określa zasady ubiegania się o wsparcie na zakup leków i materiałów medycznych w postaci Kart Zdrowia, dla członków Towarzystwa „J-elita” (zwanym dalej Towarzystwem), znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, finansowane ze środków Towarzystwa.

§ 2

Celem działania jest wsparcie finansowe w postaci pomocy w zakupie leków dla członków Towarzystwa i ich bliskich, a tym samym poprawa jakości ich życia i promocja zdrowia oraz dotarcie do szerszego grona osób potrzebujących wsparcia.

§ 3

O wsparcie na zakup leków i materiałów medycznych mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
1. Chorują lub są współmałżonkiem, rodzicem bądź prawnym opiekunem dzieci chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub inne nieswoiste choroby zapalne jelita.
2. Osoby, które są członkami Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” i mają opłacone wszystkie składki członkowskie, łącznie z rokiem 2016.
3. Osoby, które są członkami Towarzystwa co najmniej rok, liczonego jako okres od dnia przystąpienia do Towarzystwa do dnia złożenia wniosku.
4. Osoby, które na dzień złożenia wniosku pozostają w trudnej sytuacji materialnej (Komisja ma prawo zażądać przedłożenia dokumentów i oświadczeń o dochodach wnioskującego i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym).
5. Osoby, na które nie są prowadzone zbiórki pieniężne z tzw. 1 % podatku.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może odstąpić od regulaminu i przyznać karty osobom potrzebującym będącym w trudnej sytuacji finansowej nawet, jeśli nie spełniają wszystkich warunków ubiegania się o wsparcie na zakup leków i materiałów medycznych.

§ 4

Dokumentacja ubiegania się o wsparcie na zakup leków i materiałów medycznych składa się z:
1. Wniosku (załącznik nr 1 do Regulaminu) – do pobrania.
2. Zaświadczenia od lekarza o chorobie przewlekłej lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
3. Wykazu zażywanych leków wraz z miesięcznymi kosztami ich zakupu, potwierdzonego przez lekarza specjalistę lub lekarza rodzinnego/pierwszego kontaktu.

§ 5

1. Dokumenty o których mowa w § 4 należy przesyłać listownie na adres siedziby głównej Towarzystwa „J-elita” (ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa) lub mailowo na adres: biuro@j-elita.org.pl.
2. Nabór dokumentów o których mowa w § 4 odbywa się w okresie od 23.11.2016 – 01.05.2017 r. lub do wyczerpania dostępnych kart.

§ 6

1. Za rozpatrywanie napływających wniosków odpowiedzialna jest specjalnie do tego celu powołana przez Zarząd Główny Komisja, składająca się z 4 osób.
2. W skład Komisji wchodzą wybrani członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa „J-elita”.
3. Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem oraz przesłaną dokumentacją w drodze głosowania przyznaje kwotę świadczenia dla Beneficjenta.
4. Od decyzji Komisji, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje zażalenie ani odwołanie.

§ 7

Komisja w swojej ocenie będzie kierować się w szczególności:
1. Sytuacją materialną wnioskodawcy.
2. Sytuacją zdrowotną chorego.
3. Kosztami zakupu leków recepturowych i leków uzupełniających.
4. W wyjątkowych przypadkach opinią Zarządu Oddziału terenowego Towarzystwa, Kliniki w której leczy się Beneficjent lub lekarza prowadzącego, jeśli będzie dostępna.

§ 8

1. Komisja ma prawo podjąć decyzję odmowną odnośnie przyznania wsparcia, w przypadku korzystania przez Beneficjenta w latach 2016-2017 z innych form zapomóg udzielanych przez Towarzystwo „J-elita”.
2. Prawo ubiegania się o wsparcie na zakup leków i materiałów medycznych nie przysługuje osobom, które w latach 2013-2016 nie rozliczyły w terminie otrzymanych kart „Dbam o Zdrowie”. Dokumentacja takich osób nie będzie rozpatrywana.

§ 9

1. Osoba, która otrzymała wsparcie na zakup leków i materiałów medycznych, w momencie wykorzystania otrzymanego świadczenia, może ubiegać się o nie ponownie.
2. Przekazanie kolejnej transzy kart będzie uzależnione od przedstawienia rozliczenia poprzedniego świadczenia wraz z kopiami paragonów lub faktur za zakup leków, od sytuacji finansowej i zdrowotnej Beneficjenta oraz od kwoty kart jaka na dzień wpłynięcia wniosku pozostaje do dyspozycji Komisji.
3. Wsparcie na zakup leków i materiałów medycznych będzie przekazywane w formie kart o wartości 100 zł lub 200 zł.
4. Karty, o których mowa w ust. 3 mogą być realizowane w wybranych aptekach na terenie całego kraju.

§ 10

Aktywacja kart nastąpi po przesłaniu i potwierdzeniu ich otrzymania przez Beneficjenta drogą mailową lub telefoniczną.

§ 11

Karty przyznawane w ramach wsparcia uprawniają wyłącznie do zakupu leków i materiałów medycznych.

§ 12

Karty należy wykorzystać do dnia 15 maja 2017 r.

§13

1. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia rozliczenia otrzymanego świadczenia w postaci kopii dokumentów zakupu leków (paragonów, faktur).
2. Rozliczenie w postaci paragonów lub faktur za zakupione leki i materiały medyczne należy przesłać niezwłocznie po wykorzystaniu kart lub w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2017 roku (decyduje data wpływu do siedziby Towarzystwa) listownie na adres siedziby Towarzystwa „J-elita” (ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa) bądź elektronicznie w formie skanów faktur na adres: biuro@j-elita.org.pl.

§ 14

1. Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu niewykorzystanych kart wraz z rozliczeniem najpóźniej do dnia 15.05.2017 roku.
2. Karty należy odesłać na adres siedziby Towarzystwa „J-elita” (ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa).
3. W przypadku niewywiązania się z warunków regulaminu, w tym  nie rozliczenia się z otrzymanych kart, Beneficjent traci prawo do ubiegania się o pomoc w kolejnym roku kalendarzowym.

Do pobrania:

wniosek-o-przyznanie-kart-zdrowia (pdf)

Przekaż 1% procent

1 procent

Newsletter

Kalendarz Spotkań

Przekaż darowiznę